Seloste jäsentietojen käsittelytoiminnasta

Sairasten Sukuseura ry

16.2.2021

Seloste käsittelytoimista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Sairasten Sukuseurassa:

Rekisterinpitäjä
Sairasten Sukuseura — Rekisterinpitäjän edustaja: Hallituksen puheenjohtaja Mikko Sairanen (develope(at)suursaimaa.com).

Henkilötietojen käsittelijät
Sukuseuran puheenjohtaja Mikko Sairanen (develope(at)suursaimaa.com), varapuheenjohtaja Sakari Sarkimaa (s.sarkimaa(at)gmail.com, jäsenrekisterinhoitaja Heikki Sairanen (sairanen(at)mymts.net), sihteeri Jukka Nokelainen (jukka.nokelainen(at)valmet.com), rahastonhoitaja Sari Suurinkeroinen (sari.suurinkeroinen(at)gmail.com), sukurekisterin hoitaja Jarno Skogman (jarno.skogman(at)elisanet.fi) sekä hallituksen jäsen Ulla Silventoinen (usilventoinen(at)gmail.com).

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Sairasten Sukuseura käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa. Jäsenrekisteri — käsittelyn tarkoitukset: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi — Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c). — Rekisteröidyt: Sukuseuran jäsenet.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika
Sairasten Sukuseura käsittelee seuraavia henkilötietoja toiminnassaan.

Jäsenrekisteri — Käsiteltävät henkilötiedot: Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot, ulkomaalaisen osalta myös kansalaisuus, sekä jäsenmaksun maksutiedot. Tunnistetiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ja maksutiedot on tallennettu maksutapahtuman yhteydessä. — Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään Sairasten sukuseuran tietojärjestelmässä niin kauan kuin henkilö on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi, jonka jälkeen henkilötiedot hävitetään. Kirjanpitoon siirrettyjä jäsenmaksun maksutietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti, jonka säätämän ajan kuluttua ne hävitetään.

Henkilörekisteri sukukirjaa varten — Käsiteltävät henkilötiedot: Rekisteröidyn nimi, syntymäaika ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Tiedot on kerätty arkistoaineistoista ja painetuista lähteistä tai saatu rekisteröidyltä itseltään. — Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään sukuseuran tietojärjestelmässä niin kauan kuin se ko. tarkoitukseen on tarpeellista, jonka jälkeen ne hävitetään.

Verkkosivusto — Käsiteltävät henkilötiedot: Sairasten sukuseura ei kerää tietojärjestelmäänsä verkkoselaamisesta kertyviä tunnistetietoja (evästeitä). Sukuseura ei käsittele palvelimelle kertyviä verkkosivuston käyttäjien IP-osoitteita.

Henkilötietojen jatkokäsittely
Sairasten sukuseura ei siirrä henkilötietoja eikä käsittele henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin ne on kerätty.

Käsittelyn turvatoimet Sairasten sukuseura ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Rekisteröidyn oikeudet
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto  oikaistua.
3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltää henkilötietojensa käsittely.
4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.