Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Sukuseuran säännöt

SAIRASTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

hyväksytty sukukokouksessa 2013

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sairasten sukuseura ry, kotipaikka Savonlinna ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää ja tallentaa sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

–        järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaan liittyviä tilaisuuksia

–        keräämään ja arkistoimaan sukuja koskevaa tietoutta ja edistämään niiden julkaisutoimintaa

–        pitämään luetteloa jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa jäsenmaksun. Hallitus hyväksyy ja voi erottaa jäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa tai kirjallisesti hallitukselle.

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.  Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika (3 vuotta). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi sukukokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen seuran virallista sukukokousta. Toiminnantarkastajien lausunto on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran virallista sukukokousta.

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran sukukokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Sukuseuran sukukokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

9 § Vuosikokous

Sukuseuran sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot kyseiseltä ajalta
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet (4-6)
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi toimikaudeksi
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.  Sukuseuran arkisto on luovutettava kokonaisuudessaan Kansallisarkistolle tai maakunta-arkistolle.

****

 

Sukukirjan sisältö

Vuonna 2016 ilmestynyt sukukirja tarjoaa kaikille sukuun kuuluville tietoa omista sukujuurista.

Kirja valottaa suvun polkuja menneiltä ajoilta tähän päivään, joskaan yhtä ja oikeaa ”Ukko” tai ”Akka” Sairasta, josta suku on saanut alkunsa, ei ole löytynytkään. Kirjassa esitetäänkin käytettävissä olleiden tietojen perusteella löytyneet varhaisimmat Sairaset, vaikka ne olisivatkin irrallisia mainintoja yksilöistä tai perheistä eri paikkakunnilla.

Tarkimmin esitellään Johannes, Kerimäki, Luumäki, Parikkala, Rantasalmi ja Sääminki, sillä näistä pitäjistä on pystytty johtamaan useampi sukuhaara nykypäivään asti. Tietoja on rajattu siten, että tuoreimmat kirjassa mainitut perheet ovat ne, joissa joku lapsista on syntynyt ennen vuotta 1950. Tällöin myös perheen muut lapset on mainittu.

Sukukirjan henkilötiedot on pääosin kerätty 2000-luvun taitteessa Sairasille lähetetyllä kyselyllä. Henkilöistä on esillä henkilötunnuksen syntymäaika, ei tunnusosaa. Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja halutessaan kieltää niiden julkaisu sukukirjassa. Näin halutessasi lähetä tarkastuspyyntö/julkaisukielto sukuseuran puheenjohtaja Sari Suurinkeroiselle (ilmoita nimesi, syntymäaikasi, syntymäpaikkasi ja vanhemmat + osoite johon vastaus lähetetään).

Sukukirjan sisältö jakautuu seuraavanlaisesti:

1) Yleiset ja yhteiset teemat = aiheita, joiden tavoitteena on valottaa ja taustoittaa Sairasten elin- ja asuinympäristöjä. Artikkeleina mm. Savo-Karjalan historian yleiskatsaus ja tietoa Sukunimistä.

2) Varhaisimpia Sairasia -artikkeli syventää tietoja ajasta ennen kirkonkirjoja ja laajentaa näin sukutiedon keräyksen satoa ja omaa tutkimustamme. Artikkelin on laatinut  filosofian tohtori ja toiminnanjohtaja Kari-Matti Piilahti.

3) Pitäjäkohtaiset tiedot siltä ajalta kuin sieltä on lähtöisin Sairasia. Mukana kirjassa Kerimäki, Luumäki, Parikkala (sisältäen Saari sekä Uukuniemi), Rantasalmi ja Sääminki. Toivomme saavamme mukaan myös Johanneksen sekä Tohmajärven mukaan, jos työ niistä tuottaa tulosta.

Pitäjistä kerrotaan ja kuvataan mm. seuraavia asioita: pitäjähistoria – pitäjäkartta – varhaisimpia Sairasia ennen kirkonkirjoja – Sukukertomukset / tarinoita Sairasten vaiheista – Sanomalehtitekstejä Sairasista, jos mainintoja on löydetty – Sukutilat, jos tiedossamme on pitäjän Sairasten sukutiloja – Sukutaulut lähtien vanhimmasta löytämästämme Sairasesta, jonka jälkeläisiä olemme pystyneet selvittämään, mahdollisesti aina suuriin ikäluokkiin asti (itse sukututkimusprosessi on pääosin mennyt toisinpäin, nuoremmasta vanhempaa).

Lisäksi kirjassa on väri- ja mustavalkokuvia sekä karttoja.

4) Taustaosio: nimi- ja pitäjähakemistot sekä lähteet ja viitteet.

Lisätietoja kirjasta antavat:

Sukuseuran rahastonhoitaja Sari Suurinkeroinen, Mettälänkylätie 101, 47200 Elimäki. Sähköposti: sari.suurinkeroinen(at)gmail.com, puh. 050 341 4944.

Kirjatoimikunnan puheenjohtaja Jarno Skogman, sähköposti: jarno.skogman(at)elisanet.fi, puh. 046 811 8958.